انتخابات مجلس دهم را شايد بتوان تشکیلاتی‌ترین انتخاباتي ناميد كه بعد از انقلاب برگزارشده است و براي نخستين بار لیست‌ها بيشتر از نام ها موردتوجه و اقبال قرار گرفت. هرچند متأسفانه فعاليت بسياري از احزاب موسمي و تنها محدود به زمان انتخابات است اما پيروزي ليست اميد حكايت از اعتماد مردم به جريان  اصلاح‌طلبی و […]

انتخابات مجلس دهم را شايد بتوان تشکیلاتی‌ترین انتخاباتي ناميد كه بعد از انقلاب برگزارشده است و براي نخستين بار لیست‌ها بيشتر از نام ها موردتوجه و اقبال قرار گرفت. هرچند متأسفانه فعاليت بسياري از احزاب موسمي و تنها محدود به زمان انتخابات است اما پيروزي ليست اميد حكايت از اعتماد مردم به جريان  اصلاح‌طلبی و بزرگان اين جناح سياسي دارد. اگرچه شايد عدم پايبندي تعدادي از منتخبين ليست اميد به آرمان‌های جريان اصلاح‌طلبی عصبانيت بخشي از رأی‌دهندگان به اين ليست را برانگيخت اما می‌توان فرصت ایجادشده را براي پيروزي در انتخابات رياست جمهوري ٩٦ و شوراهاي شهر مغتنم شمرد.

احزاب و تشکل‌های سياسي بايد با آسیب‌شناسی ازآنچه در انتخابات مجلس به دست آمد با برنامه‌ای مدون و حساب‌شده دو انتخابات رياست جمهوري و شوراي شهر را مديريت نمايند.
احزاب و تشکل‌های سياسي بايد با ايجاد ارتباطي مناسب با طبقات متوسط و پايين جامعه، حاشیه‌های شهرها و مناطق روستايي مانع از فريب مردم و بدبين نمودن آنها به دولت تدبير و اميد شوند. متأسفانه ارتباط رسانه‌ای دولت چندان مطلوب نيست و رسانه‌های ديداري و شنيداري كه در اختيار جناح رقيب است دستاوردهاي دولت درزمینهٔ هاي مختلف را کم‌رنگ جلوه می‌دهند و نقاط ضعف را برجسته می‌کنند. وظيفه احزاب و تشکل‌های سياسي حامي دولت اين است كه وظيفه اطلاع‌رسانی و آگاهي بخشي را به عهده گيرند. اگر قرار باشد احزاب از دفاتر كارشان بر جامعه اثر بگذارند به‌طور حتم ره به ناکجاآباد خواهند برد.
گروه‌های سياسي از هم‌اکنون بايد با شناخت نيروهاي توانمند و پايبند به اصول تشكيلاتي براي انتخابات شوراهاي شهر خود را آماده نمايند. ازآنجاکه در انتخابات شوراها بررسي صلاحیت‌ها سازوکار ديگري غير از انتخابات مجلس دارد، می‌توان لیست‌های انتخاباتي را از چندين هفته مانده به انتخابات تكميل نمود و با شرايطي متفاوت ازآنچه مجبور شديم ليست اميد را ببنديم لیست‌های شوراهاي شهر را تكميل نماييم.
به‌هرحال این‌یک ساله باقی‌مانده يك سال حياتي است كه می‌تواند سرنوشت سياسي و اقتصادي كشور را براي سال‌های سال تحت تأثیر قرار دهد