محمدجواد حق شناس، عضو شورای مرکزی حزب اعتمادملی و مدیر مسئول روزنامه اعتمادملی با تاکید براینکه رسانه ها باید بر اساس اصل آزادی بیان و منافع ملی مدیریت شوند، گفت: باید با جلوگیری از تاسیس رسانه های وابسته به نهادهای رسمی و شبه رسمی، آسیب های ناشی از وجود این شرایط در عرصه ی خبری را به حداقل برسانیم.

به گزارش سایت رسمی حزب اعتمادملی، محمدجواد حق شناس، عضو شورای مرکزی حزب اعتمادملی و مدیرمسئول روزنامه اعتمادملی، فعالیت نابرابر رسانه های دولتی و غیر دولتی در ایران را آسیبی جدی برای فضای رسانه ای عنوان کرد و گفت: امروز عرصه رسانه عرصه ی بدون رقابت است و رسانه های وابسته به نهادهای قدرت مانند دولت، شهرداری و نهادهای نظامی به طور کامل فرصت یک رقابت برابر را از بخش خصوصی گرفته اند.

وی با بیان اینکه در رسانه های وابسته به نهادهای قدرت، گاهی منافع سازمانی بر منافع ملی مقدم می شود، گفت: در رسانه های وابسته یا نزدیک به نهادهای قدرت افراد با رویکرد سازمانی به جای رویکرد ملی فعالیت می کنند و در انتشار خبرها و تفسیرها به جای اینکه منافع ملی و منافع جامعه را در نظر بگیرند، منافع سازمانی را مورد نظر قرار می دهند.

عضو شورای مرکزی حزب اعتمادملی، اظهارکرد: در این شرایط به قواعد کار رسانه ای و سلامت خبر لطمه وارد شده و انتشار درست اخبار دستخوش تغییر و تحول می شود. در چارچوب دفاع از حقوق ملت باید زمینه نشر دقیق خبرها در رسانه ها فراهم شود و حوزه های عمومی و دولتی از حضور یکجانبه و انحصار گرایانه که موجب لطمه به جایگاه اطلاع رسانی در کشور می شود، منع شوند.

حق شناس با تاکید براینکه رسانه ها باید بر اساس اصل آزادی بیان و منافع ملی مدیریت شوند، گفت: باید با جلوگیری از تاسیس رسانه های وابسته به نهادهای رسمی و شبه رسمی، آسیب های ناشی از وجود این شرایط در عرصه ی خبری را به حداقل برسانیم.

به گفته مدیرمسئول روزنامه اعتمادملی، هیچ کشور پیشرفته ای جز در موارد معدود، اجازه داشتن رسانه های وابسته به نهادهای رسمی را نمی دهد مگر اینکه بخواهد هدف های برون مرزی را در دستور کار خود قرار دهد. مهم ترین نشریه ها و رسانه های شناخته شده جهان که شهرت بین المللی دارند، متعلق به بخش خصوصی اند.

پایان پیام

  • منبع خبر : ایرنا