در جلسه دفتر اقتصادی حزب اعتمادملی بر ضرورت اتخاذ تدابیری مناسب برای مقابله با تحریم ها تاکید شد.

به گزارش سایت رسمی حزب اعتمادملی، اولین جلسه دفتر اقتصادی حزب اعتماد ملی به ریاست دکتر سید رضا نوروززاده در محل دفتر این حزب برگزار شد.

در ابتدای این جلسه سیدرضا نوروززاده به تشریح وظایف دفتر اقتصادی پرداخته وسپس با تقسیم وظایف بین اعضای دفتر برلزوم توجه اقتصاد وجایگاه آن در احزاب تاکید کرد.

وی با توجه به محتوای دفتر اقتصادی حزب اعتماد ملی بر ضرورت دعوت از نخبگان اقتصادی کشور تاکید کرد و گفت:  مساله تحریم اثرات اقتصادی بدی را در دراز مدت برجای خواهد گذاشت و در همین راستا لازم است که این مسائل به درستی بررسی شده و راهکار مناسب برای مقابله با آن اتخاذ شود.

نوروززاده  یکی از مشکلات اقتصاد را عدم رشد بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: رشد بخش خصوصی نشان دهنده توسعه در کشور است و لازم است که به این حوزه توجه شود.

پایان پیام