اعتماد ملی: نظريه امروز ارتباط يک کتا‌ب مهم، انتقادي و سودمند است که مروري گسترده و پردامنه بر کارهاي نظريه‌اي ‌ارتباط اجتماعي و رسانه‌ها‌ي همگاني معاصر دارد. اين اثر با تنوعي چشمگير از نظر رهيافت‌ها‌ و رويکردهاي مطالعاتي، براي خواننده چشم‌انداز وسيعي نسبت به ارتباط اجتماعي و رسانه‌ها‌ي همگاني در جامعه فراهم مي‌‌کند و با […]

اعتماد ملی: نظريه امروز ارتباط يک کتا‌ب مهم، انتقادي و سودمند است که مروري گسترده و پردامنه بر کارهاي نظريه‌اي ‌ارتباط اجتماعي و رسانه‌ها‌ي همگاني معاصر دارد. اين اثر با تنوعي چشمگير از نظر رهيافت‌ها‌ و رويکردهاي مطالعاتي، براي خواننده چشم‌انداز وسيعي نسبت به ارتباط اجتماعي و رسانه‌ها‌ي همگاني در جامعه فراهم مي‌‌کند و با معرفي باريکولاژ پژوهشي و نظريه‌اي ‌دهه‌ها‌ي پاياني هزاره دوم که اکنون در آغازه‌ها‌ي هزاره سوم نيز درحال استفاده و توسعه هستند، برون‌رفت از چارچوب‌ها‌ي پيشتر فراگير و کل‌گرا و بازپي‌بندي قالب‌ها‌ي نظريه‌اي ‌قديم و جديد را برپايه محتمل‌الوقوعي، منافع عمومي، اقناع و ميانجي‌گر‌ي پيشنهاد مي‌‌کند.

اين کتا‌ب همچنين پرسش‌ها‌ي کليدي دانش‌ها‌ي اجتماعي و انساني را نسبت به ارتباط و اطلاعات و به ويژه در رشته ارتباطات بازخواني و بازنگري مي‌كند و به آنها پاسخ‌ها‌ي انتقادي مي‌‌دهد. گسترش مطالعه ارتباطات به ديگر شاخه‌ها‌ي علوم اجتماعي، فلسفه، سايبرنتيک، انسان‌شناسي، قوم‌نگاري، مطالعات فرهنگي و روانشناسي اجتماعي، نشانه‌شناسي و‌… توسعه دامنه ادبيات موجود نظريه‌اي ‌و پژوهشي ارتباطات را بازشناسي کرده و جهت‌گيري‌ها‌، مبناها و محدوده‌ها‌ي مفهومي ‌‌و افق‌ها‌ي مطالعاتي نويني را پيش روي ما مي‌‌گذارد.
برپايه حضور صاحب‌نظران طراز اول شرکت‌کننده در تدوين اين کتا‌ب، مي‌‌توان ادعا کرد که بدون مطالعه اين کتا‌ب و مقالات متنوعش شناخت وتفسير ما از دانش اجتماعي و علوم ارتباطات اجتماعي کامل نخواهد بود.