اعتماد ملی: هم زمان با برگزاری بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، کتاب «مبانی تاریخ هنر» از سوی انتشارات حرفه: نویسنده» منتشر شد. این کتاب که نوشته گرنت پوک، استاد دانشگاه کنت و دایانا نیوال، استاد دانشگاه اپن انگلستان است، از منظری متفاوت به مقوله تاریخ هنر می پردازد. هادی آذری مترجم کتاب […]

اعتماد ملی: هم زمان با برگزاری بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، کتاب «مبانی تاریخ هنر» از سوی انتشارات حرفه: نویسنده» منتشر شد. این کتاب که نوشته گرنت پوک، استاد دانشگاه کنت و دایانا نیوال، استاد دانشگاه اپن انگلستان است، از منظری متفاوت به مقوله تاریخ هنر می پردازد.
هادی آذری مترجم کتاب در این رابطه با بیان این که این کتاب به جای گاه شماری صرف آثار هنری، تاریخ هنر را در بستری نظری و در سیر تحول و تطور معنا و چیستی هنر بررسی می کند، می گوید: « این کتاب به واکاوی این مساله می پردازد که هنر چگونه در بده بستان با نحله های فکری چون روانکاوی، مارکسیسم، فمینسیم و پسامدرنیسم، راهی دراز را از تقلید تا “از آن خودسازی” پیموده است.»
او با بیان این که در هر فصل آراء و نظریات فیلسوفان و نظریه پردازن مختلفی از افلاطون گرفته تا جولیا کریستوا در باب هنر مورد واکاوی قرار می گیرد، این کتاب را فصل مشترک تاریخ و فلسفه هنر دانسته و می افزاید: « این کتاب با کاربست شیوه های مختلف نقد بر آثار هنری مشخص، مدخلی آموزنده برای علاقه مندان به مقوله نقد هنر محسوب می شود.»

نویسندگان کتاب در مقدمه شان برای خوانندگان فارسی زبان با اشاره به این که در نتیجه تاثیرات دیده جهانی شدن و هم چنین طرح نظریات پسااستعماری، در سال های اخیر نگاه ها به سنت های هنری غیرغربی معطوف شده است، می گویند: « ایران از تاریخچهی هنری غنی و چندهزاره سالهای برخوردار ست و خرسندیم که فرصت به اشتراک گذاشتن نظرات خود با مخاطبانی جدید را یافتهایم.»

به گفته این دو استاد و پژوهشگر تاریخ هنر، انگیزه ی اصلی از نگارش این کتاب، فراهم آوردن منبعی علمی و آکادمیک برای دانشجویان و علاقهمندان به مقولهی هنر و تاریخ هنر بوده است که هر کس با توجه به سطح دانش و معلوماتش می تواند از آن بهره مند شود. از این گذشته، یکی از ویژگی های این کتاب معرفی منابعی برای مطالعه بیشتر در پایان هر فصل است که مخاطب را به سوی مطالعه عمیق تر مطالب مطرح شده در هر فصل دعوت می کند. کتاب مبانی تاریخ هنر که مشتمل بر هفت فصل است، با قیمت ۳۰ هزار تومان به زودی در کتاب فروشی های سراسر کشور در دسترس علاق مندان قرار خواهد گرفت.