حزب اعتمادملی در بیانیه ای که به مناسبت شانزدهم آذرماه؛ روز دانشجو منتشر کرده است، دانشجو را به مشعلی فروزان و چشم و چراغ این ملت توصیف کرد. در بخشی از این بیانیه آمده است:«16 آذر یکی از نماد های کرامت جویی و مقاومت ملت بزرگ ایران در مسیر آزادگی ، شرافت و عظمت این مرزوبوم است که همانند گذشته تاریخی خویش تن به پذیرش شکست ندادند و در شوربختیِ فرو ریختن همه امید ها و آرزو ها توسط کودتای 28 مرداد، دوباره علم مقاومت برافراشتند و نهال ایستادگی و آزادگی کاشتند.»

به گزارش سایت رسمی حزب اعتماد ملی، متن کامل این بیانیه در ادامه آمده است:

به نام خداوند جان و خرد

نمادها در تاریخ و حیات بشری دارای ریشه و خاستگاه مهم و اثر بخش، بیش از دگر هست های موازی هستند. ۱۶ آذر یکی از نماد های تاریخ تلاش، کوشش و مقاومت قشر دانشجو به نمایندگی از ملت ایران در مقابل استکبار ،استثمار و استبداد است. تاریخ این سرزمین مشحون از بیگانه ستیزی ، استبداد ناپذیری و قربانی دادن برای عزت و آزادگی است. اگر نگاهی به شخصیت ها، وقایع و ایام نمادینی بیاندازیم که این ملت سر افراز در خاطره خود نگه داشته است و همواره برای پاسداشت آنها خود را مسئول می داند؛ این درس را خواهیم آموخت که مردم ایران زمین کرامت جو و کریمند و در راه کرامت خویش چه جان ها که فدا نکرده اند و چه زندانها و شکنجه ها را که به جان نخریدند و چه دشواریها را که برای خود نپذیرفتند تا در میان رهپویان و رهجویان استقلال و آزادی و حاکمیت انسانی بر تارک تاریخ بدرخشند.

۱۶ آذر یکی از نماد های کرامت جویی و مقاومت ملت بزرگ ایران در مسیر آزادگی ، شرافت و عظمت این مرزوبوم است که همانند گذشته تاریخی خویش تن به پذیرش شکست ندادند و در شوربختیِ فرو ریختن همه امید ها و آرزو ها توسط کودتای انگلیسی_ آمریکایی ۲۸ مرداد، دوباره علم مقاومت برافراشتند و نهال ایستادگی و آزادگی کاشتند. این نهال همواره در طول ۲۵ سال حکومت پهلوی دوم رشد کرد و مقوّم رشد نهال های دیگر آزادگی و آزاد اندیشی گشت. ۱۶ آذر نماد رُستن واقعیت دیگری نیز هست؛ نماد به صحنه آمدن قشر آگاه و اهل اندیشه در جامعه ایران؛ یعنی دانشجو که شکوفه های در حال شکفتن یک ملت بوده اند.

۱۶ آذر، یک جنبش و فعالیت توسط یک قوم،منطقه و یا گروهی خاص نبوده است، بلکه آفرینشی نوین توسط جمعیتی بوده که حاصل مدرنیته و پیدایش و رشد دانشگاه مدرن در ایران بود. این امر نشان می داد که روح کرامت جویی ایرانی در نسل مدرن نیز تجلی یافته بود؛ یعنی شجاعت و مقاومت ایرانی ،صرفاً محصول حیات عشایری – قومی و زندگی بسیط سنتی نیست ، بلکه ایرانی همواره آزاده است و با استکبار و استبداد در هر لباسی سر سازش ندارد. ۱۶ آذر محصول اراده و مطالبه ی همه ی فرزندان ایران و به عبارتی دیگر، مخرج مشترک همه ی اقوام ، مناطق و گونه های اعتقادی در گستره ایران بود که دو خواست تاریخی و به هم پیوسته را مطرح می کرد؛ یعنی حاکمیت ملت در مقابل بیگانگان (استقلال ) و اِعمال اراده ملت در اداره و مدیریت سیاسی داخل (مردم سالاری).

اگر چه، بروز این واقعه، محصول هم کنشی زورمداران و زر اندوزان خارجی و داخلی بود؛ اما همه دانشجویان، از همه ی گروه ها با گفتمان های متفاوت ؛اعم از اسلام، مارکسیسم و لیبرالیسم با همبستگی در مقابل همه ی آنان ایستادند و از آن تاریخ تا انقلاب اسلامی سال ۵۷ ،این همسویی ادامه یافت و شعار کانونی، استقلال و آزادی از طریق حکومتی مردم سالار و مبتنی بر مشارکت همه ی مردم در فرایند تکوین و اجرا بود.

هر چند در طول ۲۵ سال، جنبش دانشجویی تحولات گفتمانی؛چون مارکسیسم ،لیبرالیسم و اسلامی و تحولات در طریقیت؛ چون میانه روی تا رادیکالیسم را تجربه کرد؛ اما هیچگاه این دو شعار و خواست مرکزی جنبش تغییری نیافت و لذا هر سال که بر عمر جنبش افزوده می گشت، رویکرد جنبش نیز تعمیق و تحکیم می یافت .
با پیروزی انقلاب اسلامی که مدعی پرچم داری هر دو خواست جنبش دانشجویی_استقلال و مردم سالاری _ بود، بخش اعظم نیرو های این جنبش خود را در وضعیت تحصیل حاصل یافت و بخش دیگر نیز نتوانست تحلیل همسو کننده ای از اوضاع و شرایط سیاسی و اقتصادی و…ارائه کند.

از طرفی دیگر تدابیر حاکمیتی و افراط گرایی بخشی از نیرو های جنبش و نیز نیرو های سیاسی بیرون دانشگاه و به علاوه جنگ و حملات سیاسی و فرهنگی خارجی، بستر تعطیلی دانشگاه و از نفس انداختن جنبش دانشجویی را فراهم ساخت که نتیجه آن تفرق و تشتت در میان نیرو های این جنبش تا سر حد تقابل و رویارویی میان آنان شد. لذا جنبش دانشجویی گرفتار تشتت تحلیل وضعیت و گفتمان و خواست های محوری شد. البته این وضعیت پس از هر انقلابی طبیعی است.

امروز جنبش دانشجویی رسالتی سنگین بر عهده دارد ،از یک طرف باید بتواند تحلیلی علمی و مستند و با رویکرد عاری از افراط گرایی از همه ابعاد حیات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور در حوزه های داخلی و خارجی ارائه کند که این امر با برگزاری نشست های هم اندیشی و همایش های فراگیر میسر خواهد بود. ثانیا باید بتواند مطالبات و خواست های ارزشی ،هنجاری و نمادین مبتنی بر فرهنگ دیرین و رویکرد های نوین مردم ایران را شناسایی و انسجام بخشی کند و در مرحله سوم به سازو کار های برون رفت از شرایط حاضر و حرکت به سوی جایگاه مطلوب را مد نظر قرار دهد، که این امر با برساختن گفتمانی نو و راهگشا میسر خواهد شد. چراکه دانشجو مشعل فروزان و چشم و چراغ این ملت است.

دفتر سیاسی حزب اعتماد ملی

شانزدهم آذرماه ۱۳۹۷

پایان پیام