تاریخ انتشار:۱۴ آذر ۱۳۹۴در ۲:۵۱ ق.ظ کد خبر:2798

مهدی جوادی: اردبیل در آستانه انتخابات از نشاط لازم سیاسی وفضای مناسب برخوردار نیست

دکترسید مهدی جوادی،عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی و دبیر این حزب دراستان اردبیل است. او در کارنامه خود فرمانداری چند دوره در شهرستان های اردبیل را دارد. احتمال حضور او و قائم مقام حزب اعتماد ملی در انتخابات مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابی ...

دکترسید مهدی جوادی،عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی و دبیر این حزب دراستان اردبیل است. او در کارنامه خود فرمانداری چند دوره در شهرستان های اردبیل را دارد. احتمال حضور او و قائم مقام حزب اعتماد ملی در انتخابات مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابی استان اردبیل می رود.

او معتقد است استان اردبیل،درآستانه ی انتخابات، به سبب عملکرد نمایندگان دولت دراستان، از نشاط لازم سیاسی وفضای مناسب انتخاباتی برخوردارنیست.

او همچنین از بی توجهی به احزاب و مطبوعات به شدت ابراز نارضایتی می کند و می گوید ،احزاب سیاسی ومطبوعات به عنوان چشمان بینا وگوش های شنوای نظام درکشوراست.به طوری که چنین به نظرمی رسد که دراین دوعرصه مهم سیاسی وفرهنگی، هیچ وظایفی بردولت تدبیر وامید مترتب نبوده است

 

شرح کامل گفت وگوی اعتماد ملی با دکترسید مهدی جوادی پیش روی شماست:

 

 

در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی فضای انتخاباتی  استان اردبیل را چگونه می بینید؟

با کمال تاسف،تداوم روند نبود نشاط لازم سیاسی وفضای مناسب انتخاباتی دراستان ما اردبیل درآستانه انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی وخبرگان رهبری،به ویژه دراین مقطع حساس سیاسی ازکشور وجهان،زنگ خطری است که اندیشه وبرنامه های جدید ونیز راه های برون رفت ازاین رکود سیاسی را می طلبد.ودراین باره،اقدامات موثرمسئولان عالی سیاسی واجرایی استان ،بسیارمهم وموثر بوده وانتظارمردم ازآنان این است که به جای طرح موضوعات بیشترمحدودیت آفرین وتهدید آمیز انتخاباتی ، خود ،وظایف ذاتی مجموعه های دولتی درایجاد بسترهای مناسب جهت برگزاری انتخابات باشکوه همراه بامشارکت حداکثری مردم را مورد مطالعه قرار داده وعملا به انجام وظایف قانونی خویش دراین باره اهتمام ورزند.

دراین راستا،بی گمان گرچه نقش مهم احزاب ومطبوعات برکسی پوشیده نیست ولکن،عملکرد دولتمردان دراستان دراین زمینه هم همانند دیگربخش های توسعه،با رکود جدی وآشکارهمراه است وبه طورمسلم بی تفاوتی مقام های عالی استان در وجود ارتباط مناسب میان احزاب وگروه های سیاسی ونیزتلاشگران عرصه مطبوعات به عنوان دو طیف آگاه،حرکت آفرین وموثردرفضای سیاسی کشور واستان می تواند دراین باره کافی باشد.به طوری که نبود حتی یک نشست دراین حدود دو سال از عمر دولت اعتدال،تدبیروامید، ازسوی نمایندگان عالی دولت با فعالان شناسنامه دار سیاسی استان ومهم ترازآن ،اقدام برای برگزاری این نشست در روزهای اخیر با دعوت مقام عالی استان ولکن،عدم حضور خود وی دراین جلسه و اعتراض به حق دبیران احزاب براین امر،می تواند دراین باره جای بس تاسف و تامل باشد.از سوی دیگر،صدور مجوزهای فله ای تشکیل ونیزتقویت گروه های سیاسی وهمچنین برخی نشریات محلی مورد نظرمقام های عالی استانی وعدم هیچگونه حمایت ازمطبوعات مستقل ودرمقابل پشتیبانی همه جانبه ازحامیان مطبوعاتی خود دولتمردان استان نه طرفداران دولت اعتدال وتدبیر، بیش ازپیش بر پیچیدگی این روند افزوده است.

با توجه به اینکه شما در سوابق خود مدیریت اجرایی وسیاسی یعنی فرمانداری ونمایندگی دولت درشهرستان های نیر ونمین  را دارید، عملکرد دولت دکتر روحانی و تاثیرات آن درانتخابات آینده را جگونه ارزیابی می کنید؟

گرچه برهمگان آشکاراست که عملکرد دولت اعتدال،تدبیروامید دراستان ازآغازبه کارتیم مدیریتی موجود وحاکم براستان با انتظارات به حق مردم استان وحتی درمقایسه با استان های دیگر کشوری ازفاصله بسیارزیادی برخوردار بوده ولکن؛متاسفانه درماه های گذشته برشدت آن افزوده وآثارآن بیش ازپیش درمجموعه های دولتی ومهم ترازآن درمیان اقشارمختلف مردم استان آشکارشده است.ودراین راستا،توقف محسوس تزریق اعتبارات و نبود تحرکات لازم دراجرای پروژه های عمرانی،عدم توقف ودرمقابل تداوم روند ایجاد موانع ومشکلات درفعالیت مراکز تولیدی وصنعتی وبه تبع آن تعطیلی این مجموعه های اقتصادی ،تداوم برخی انحرافات مهم درجریان مدیریتی استان ازجمله به کارگیری فله ای بازنشستگان وعدم توجه به نیروهای جوان ومجرب وکارآمد،واگذاری مدیریت ها به نیروهای فاقد سوابق مدیریتی وناآشنا به مسائل اداری وغیرمتخصص وخارج از مجموعه های اداری مرتبط ، دراولویت قرارگرفتن خویشاوندان وافراد نزدیک به دولتمردان استان ، حفظ مدیران عالی دولت قبلی ولکن همسو با مسئولان عالی و برخی نمایندگان مجلس در استان ودرمقابل تغییرات هدفمند دربرخی مجموعه های دولتی موثر درانتخابات ،… ازنتایج وعوامل مهم این انحراف مدیریتی دراستان است.

آرایش سیاسی کاندیداهای مجلس شورای اسلامی درسطح استان چگونه بوده وخواهد بود؟

با وجود فضای حاکم  اشاره شده انتخاباتی براستان ، کاندیداهای مجلس دهم شورای اسلامی درحوزه های مختلف درسطح استان را به دسته های زیرمی توان تقسیم کرد :

الف- نمایندگان کنونی مجلس: این نمایندگان، درمجموع ،از وضعیت مناسب برای حضور دوباره درعرصه انتخابات مجلس را نداشته وازشانس بسیار ضعیف برای تکیه ی دوباره برکرسی های مجلس یازدهم برخوردارند.چرا که گذشته ازتقویت احتمالی رد صلاحیت تعدادی ازآنان به سبب افزایش موارد قابل توجه وموثرسیاسی ومالی همچون افزایش فعالیت های بستگان درجه یک وخارج نشین برخی ازآنان علیه نظام ،پرونده حیران و…نسبت به دوره قبل وبه تبع آن عدم زمینه های کاربردی درگذشته درحل موانع موجود صلاحیتی ازسوی برخی کانال های تاثیرگذار دراین باره،عملکرد آنان نیز چه درسطح کلان کشوری واستانی وچه درحوزه های انتخاباتی خود ،درنزد اقشارمختلف مردم استان قابل دفاع نبوده واشتیاق مردم برای گزینش دوباره آنان بسیارضعیف می نماید.دراین میان،نقش آنان درانتخاب مقام عالی دولت دراستان ولکن؛ کارنامه غیرقابل دفاع مدیریتی آنان دردوره حدود دوساله ازعمردولت اعتدال ،تدبیر وامید وسکوت برخی ازنمایندگان استان دربرابر این امر مهم، نبود اقدامات اساسی عملی وقابل ملموس درایجاد زیر ساخت های مهم توسعه همه جانبه استان همانند منطقه آزاد تجاری، مناطق ویژه اقتصادی، پتروشیمی ،راه آهن و…ونیزرفع رکود وتعطیلی برخی مراکزمهم تولیدی وصنغتی ازجمله ذوب آهن،ابریشم سبلان و…،دخالت درعزل ونصب های مدیران درشهرها وبخش ها و واگذاری پست های سیاسی واجرایی ومدیریت های دولتی به نیروهای فاقد سوابق مدیریتی لازم،بازنشستگان وافراد خارج از مجموعه های دولتی مرتبط ونیزحفظ برخی مدیران دولت قبل درپست های پیشین، و…، ازجمله عوامل موثر درتنزل جایگاه نمایندگان کنونی مجلس درمیان مردم است.

ب-  گروه های اصلاح طلب: با توجه به نبود فضای مطلوب انتخاباتی درکشوربه ویژه استان اردبیل،احزاب وگروه های اصلاح طلب دراستان گرچه درقالب شورای هماهنگی مدتی است به تشکیل جلسات مبادرت می ورزند؛ ولکن؛متاسفانه هماهنگ کنندگان این نشست ها ،تا کنون به انعکاس اخباراین جلسات نپرداخته وبه تصمیمات امیدوارکننده ای در باره انتخابات آینده نرسیده اند وتنها دعوت ازسیزده تن ازکاندیداهای مطرح  برای مجلس دهم،جهت حضور دراین شورا و ارائه دیدگاه های خود، ازگام های عملی دراین راستا بوده است.با این حال،بی گمان هریک ازاعضای این شورا،برای حضور درانتخابات آینده وگزینش کاندیداهای مورد نظرمی بایست درآینده نزدیک تصمیمات خود راگرفته وفرصت را ازدست ندهند وبدون تردید،اگرورود این گروه به انتخابات، درقالب یک لیست مشترک وهمراه با تعامل لازم صورت گیرد،با نتایج امیدوارکننده ای مواجه خواهد شد.

ج- گروه های اصول گرا: به نظرمی رسدهمانطوری که درمرکزکشور زمینه برای وفاق میان احزاب وگروه های اعتدالی وحامیان دولت وگروه های تندرو اصولگرایی وجود ندارد، دراستان اردبیل هم این موضوع جامه عمل به خود بگیرد.فلذا  پیش بینی می شود ائتلاف نسبی میان معتدلین این گروه ها به تاثیرگذاری فعالان این احزاب ازجمله جبهه ایستادگی و جمعیت رهپویان درحمایت ازکاندیداهای مشترک صورت گیرد.با این حال باید افزود درمجموع، اصولگرایان بنا به دلایل مختلف به جزدو- سه گروه ، اکنون ازچنان فعالیت چشمگیر وتاثیرگذار درفضای انتخاباتی استان برخوردارنیست وبدون تردید این وضعیت درصورت تداوم ،امکان رقابت مطلوب را دربرابر اصلاح طلبان وبرخی حامیان دولت ازآنان خواهد گرفت چراکه درفضای کنونی وبا توجه به گزینه های مطرح برای حضور دراین انتخابات به ویژه انتخابات مجلس ،زمینه های ائتلاف میان اصلاح طلبان وحامیان دولت بیش ازاصولگرایان است.

د- کاندیداهای به اصطلاح مستقل: چنان که درسطوربالا اشاره شد،پیش بینی می شود بیشترکاندیداهای انتخابات مجلس درسطح استان درقالب های سه گانه اصلاح طلبی،اصولگرایی وحامیان دولت حضورپیدا خواهند کرد،فلذا،بعید به نظرمی رسد که کسی یا کسانی ازکاندیداهای مطرح ودارای پتانسیل های خوب ازآنان درقالب کاندیداهای مستقل ودرلیستی واحد وشناسنامه داردرانتخابات حضوریابند ،مگراین که همانطوری که اشاره شد،آنان درقالب ائتلاف با اصلاح طلبان واصولگرایان وارد رقابت شوند.

*- آیا جایگاه احزاب و مطبوعات،به ویژه حزب اعتماد ملی به عنوان مظاهر مهم دموکراسی ونقش مردم درتعیین ونظارت بر سرنوشت خویش، درفضای کنونی انتخابات استان مورد قبول بوده است؟

به طورمسلم یکی ازانتظارات مهم مردم ازدکتر روحانی، که توجهی بدان صورت نگرفته ودر واقع مورد غفلت قرارگرفته وبارمنفی سنگینی را به همراه داشته وخواهد داشت،احزاب سیاسی ومطبوعات به عنوان چشمان بینا وگوش های شنوای نظام درکشوراست.به طوری که چنین به نظرمی رسد که دراین دوعرصه مهم سیاسی وفرهنگی، هیچ وظایفی بردولت تدبیر وامید مترتب نبوده است.دراستان ما اردبیل هم،همانند دیگربرنامه های دولت،این دوبخش مهم کنارگذاشته شده وحتی به سبب احساس خطر ازاحتمال نقش آفرینی احزاب ومطبوعات درشفاف سازی عملکرد دولتمردان دراستان،زمینه های لازم برای ظهور وبروز تلاش گران دراین دوعرصه به ویژه درقالب خانه احزاب وخانه مطبوعات هم ازسوی دولتمردان  فراهم نشده است.ومی توان گفت درسطوح مختلف کشوری واستانی تنها دوحزب وگروه سیاسی یعنی کارگزاران سازندگی واعتدال وتوسعه وهمفکران آنان درمطبوعات ازمحرمان سیاسی دولت اعتدال وتدبیربه شمارآمده و حاکمیت لازم بردولت را داشته و دیگرگروه های سیاسی اعم ازاصلاح طلبان و اصول گرایان به حاشیه رانده شده اند وبی گمان دراستان ما اردبیل، این تبعیض ازشدت و حدت زیادی برخوردار است واین برخورد نمایندگان دولت دکترروحانی با این دوگروه تاثیرگذاردرجامعه،تبعات نگران کننده ای را درانتخابات دهم مجلس شورای اسلامی ودوره پنجم مجلس خبرگان رهبری خواهد داشت.شایان ذکراست ، حزب اعتماد ملی دراستان نیز گرچه گذشته ازمرکز ودیگراستان های کشورازحامیان اصلی وموثردکتر روحانی بوده ودراستان اردبیل هم، دبیر واعضای شورای مرکزی استان وشهرستان ها ودیگرفعالان این حزب،گذشته ازحضور در شورای سیاستگذاری ستاد دکتر روحانی وبرخی ازمسئولیت های کمیته ها ی ستاد استانی ،درقالب یک ستاد مستقل انتخاباتی و با احکام مستقیم صادره ازتهران ،درسطح استان در حمایت ازدکتر روحانی تلاش نمودند .ولکن؛ با کمال تاسف ازابتدای تاسیس دولت،تلاش گران این حزب دراستان مورد بی مهری مقامات عالی دولت دراستان، که خود حتی ازتجربه حضوراتفاقی درستادهای مذکور محروم بوده اند،قرارگرفته اند.

-آیا شما درانتخابات پیش رو، کاندیدای اختصاصی ازخود حزب اعتماد ملی یرای مجلس شورای اسلامی خواهید داشت؟ ودرصورت مثبت بودن پاسخ سوال،جه زمینه هایی را دراین دوره ازانتخابات برای حضورخود دراین عرصه می بینید؟

با توجه به وظایف ذاتی احزاب،بی گمان نه تنها دراین دوره بلکه درهردوره ازانتخابات مختلف در کشور،درانتخاب کاندیداها برای حضوردراین عرصه ها،می بایست ورود کاندیداها ازمیان خود احزاب، دراولویت نخست قرارگیرد.لذا،گرچه در دوره های گذشته مجلس،به سبب برخی محدودیت ها وموانع پیش آمده به ویژه مانعی که دردوره قبل ازسوی هیات نظارت برای خود بنده پیش آمد،حزب نتوانسته کاندیدای اختصاصی داشته باشد،ولی؛،دراین دوره ،با وجود برخی مشکلات ومحدودیت ها ازجمله توان مالی لازم، چندین ماه است که بنده، هم ازسوی حزب وهم ازسوی برخی دوستان سیاسی ازاقشارمختلف به ویژه دانشگاهیان،فرهنگیان ونیزریش سفیدان واعضای محترم شوراهای اسلامی شهراردبیل به خصوص محلات سیزده گانه وهمچنین،شهرستان های نیر ونمین برای حضور دراین عرصه، بیش ازگذشته تحت فشارقراردارم .همچنین،یکی دیگرازدوستان یعنی جناب آقای علی جعفری،که ازچهره های فرهنگی و قائم مقام وازشورای مرکزی این حزب دراستان بوده،درنظردارد دراین انتخابات ازحوزه انتخابیه مرکزاستان حضورپیدا کند. وانشاءا…در روزهای آتی تصمیمات لازم دراین باره ازسوی اعضای محترم حزب درشهرستان ها واستان گرفته خواهد شد.

درپاسخ به بخش دوم ازسوال نیزباید گفت که باعنایت به وضعیت سیاسی حاکم براستان ازنظرتوانمندی های افراد وگروه های سیاسی احتمالی حاضردرانتخابات ونیزبرخی ویژگی ها و زمینه های موثرفردی دربنده ازجمله مدرک تحصیلی درسطح دکتری تاریخ وتمدن ملل اسلامی،سوابق فرمانداری درشهرستان های نیر ونمین، بیش ازبیست وسه سال سابقه تدریس دردانشگاه های دولتی وآزاد ونیزمدارس مرکز استان، تالیف وانتشار سه جلد کتاب درموضوعات استانی وتاریخی و وجود سه جلد دیگردراین زمینه ها وقرارگرفتن آنها درآستانه چاپ ونشر،حضورفعالانه وبا ثبات قدم درعرصه های سیاسی وفرهنگی و…،خود بنده نیز زمینه را برای حضور دراین عرصه رقابتی به ویژه دراین دوره ازانتخابات بسیارمناسب می بینم.

 


ارسال نظر

Go to TOP