نشست گفت و شنود اعضای دفتر حقوقی حزب اعتماد ملی با دكتر سيد محمد هاشمی، با حضور الياس حضرتی، قائم مقام حزب، محمدعلی افشانی رئيس كميته بين‌الملل، رئوف قادری رئيس دفتر اجتماعی، مهران فرجی رئيس كميته روابط عمومی و اعضای دفتر حقوقي خانم شفاعی، آقايان جليليان، حمزه، محمودی و سيد صادق ميری برگزار شد. در […]

نشست گفت و شنود اعضای دفتر حقوقی حزب اعتماد ملی با دكتر سيد محمد هاشمی، با حضور الياس حضرتی، قائم مقام حزب، محمدعلی افشانی رئيس كميته بين‌الملل، رئوف قادری رئيس دفتر اجتماعی، مهران فرجی رئيس كميته روابط عمومی و اعضای دفتر حقوقي خانم شفاعی، آقايان جليليان، حمزه، محمودی و سيد صادق ميری برگزار شد.

در اين نشست ٢/٥ ساعته، سئوالاتي بنيادی در حوزه حقوق عمومی مطرح شد.

ضرورت بازنگری قانون اساسی، مبنای مشروعيت زمامدارن، شيوه‌های پاسخگویی حكومت، تعريف و يا باز‌تعريف رجل سياسی، شرط اجتهاد در مناصب قضایی، جرم‌انگاری حصر و اينكه آيا حصر مجازات است يا خير؟ آيا غير از محاكم صالح مراجع ديگری مانند شورايعالی امنيت ملی اختيار و حق وضع مجازات دارند؟ تفسير برخی اصول قانون اساسی و تضاد بين برخي اصول، تفسير اصل ٩ قانون اساسی، بهترين شيوه حكومت‌داری با مبنای قانون اساسی و… مسائلي بودند كه در اين نشست مورد بحث و بررسی قرار گرفتند.

گزارش تفصيلی و تصويری اين نشست متعاقبا ارسال خواهد شد.