آموزش‌ و‌ پرورش
استعفای مبهم وزیر آموزش‌و‌پرورش 12 ژوئن 2019

استعفای مبهم وزیر آموزش‌و‌پرورش

به نظر می‌رسد دولت بی‌بهره از عنصر میانجیگری و حل بحران‌های احتمالی در درون خود است.
اگر این مسئله ترمیم نشود، می‌تواند آثار زیان‌باری برای دولت داشته باشد.