خسرو قاضی زاده
سیاستمداران فراموشکار 07 مارس 2021

سیاستمداران فراموشکار

سیاستمداران در ایجاد و یا جلوگیری از ایجاد یک جامعه توانمند و اثربخش و نیز استقرار یک نظام و ساختار دموکراتیک پویا و هوشمند در هر جغرافیا و سرزمینی نقش اساسی دارند و از این رو پایه­های اصلی شکل­گیری نظم در هر جامعه­ای را می­توان معلول تدبیر و رفتار سیاستمداران آن سرزمین دانست. در کل […]