محمدعلی نجفی
عشق نابهنگام یا افشای اسرار ۱۸ خرداد ۱۳۹۸

عشق نابهنگام یا افشای اسرار

از شنیدن خبر مرگ هر موجودی (منهای اعضای داعش) تمام وجودم لبریز از اندوه و درد می شود. مرگ یک انسان به دست انسانی دیگر دردآور تر است چرا که در این میان نه تنها شاهد مرگ دو انسان، بلکه باید در انتظار از هم پاشیدن خانواده ها و تغییر سرنوشتهای زیادی باشیم. حال اگر […]